Currency Risks in Foreign Trade as Challenges for Enterprises Management System in Poland and Ukraine

Valentyna Ksendzuk, Olena Syvak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2017.010

Abstract


Purpose: The aim of the paper is to study the impact of currency risks on the activities of Ukrainian business entities as well as the necessity of the introduction of certain elements of the currency risk management system.

Design/methodology/approach: Scientific methods used in the study are: systematic analysis of economic phenomena and com-parison (for assessment of foreign trade in Poland and Ukraine), systematization and generalization (for dividing the exchange risks into categories), sample survey and grouping (for research of companies’ reporting), analysis and synthesis (for identifying areas of cooperation of the Polish and Ukrainian business).

Findings: Identified types of currency risks enabled to outline the zone of high currency risk in transactions of foreign trade, which requires the use of risk management techniques. Based on research of the companies’ reports the absence of mechanisms of currency risk management use in practice of Ukrainian business entities has been found as well as advisability of transferring experience of Polish companies has been proved.

Research and practical limitations/implications: The practical significance of scientific results is substantiation of approach to currency risk management in companies and providing recommen-dations for the improvement of Ukrainian enterprises’ activities in terms of application of currency risk management. The coopera-tion of Polish and Ukrainian business is one of the areas of sharing experience.

Originality/value: The estimation of the current status of foreign trade of Ukraine and Poland is given, on the basis of which the influence of exchange rate changes on the activity of enterprises has been substantiated. The experience of Poland in the field of currency risk management is considered to be reasonable for implementation in Ukrainian enterprises in order to develop per-formance indicators that will be comparable. On the basis of this, the directions of development of Polish and Ukrainian cooperation have been identified in regard to the development of business consortiums and formation of joint Polish-Ukrainian business incubators.

Paper type: original research.


Keywords


currency risk; foreign trade; export; import; manage-ment system; Poland; Ukraine

Full Text:

PDF

References


Agrarian Fund (2014), Consolidated Financial Statements Stock Company „Agrarian Fund”. Retrieved from http://agrofond.gov.ua/uploads/pub-lic/1462033967603.pdf (accessed 17 September 2017).

Departament Stabilności Finansowej NBP (2016a), Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Retrieved from http://www.nbp.pl/systemfinansowy/ polska2016.pdf (accessed 20 December 2016).

Departament Stabilności Finansowej NBP (2016b), Raport o stabilności systemu finansowego. Retrieved from http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122016.pdf (accessed 04 January 2017).

Dziawgo, D. (1998), Credit – rating: Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.

Elektrobudowa (2015), Sprawozdanie z dzialalności Elektrobudowy S.A. za 2014 rok. Retrieved from www.elbudowa.com.pl/download/2790.pdf (accessed 17 Septem-ber 2017).

Forbes Ukraine (2015), 50 Colors NBU: Gontareva has Introduced New Restric-tions on Foreign Exchange Transactions. Retrieved from http://forbes.net.ua/ua/ nation/1389277 – 50-vidtinkiv-nbu-gontareva-vvela-novi-obmezhennya-na-valyut-ni-operaciyi (accessed 04 January 2017).

International Investment Bank (2011), Annual Financial Statements Public Joint-Stock Company „International Investment Bank”. Retrieved from http://www.ii-bank. com.ua/files/GenInfo2011.pdf (accessed 17 September 2017).

International Monetary Fund (2015), The World Economic Outlook. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx (accessed 17 September 2017).

Jaworski, W.L., Krzyżkiewicz, Z., Puławski, M. (1998), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa.

Kaczmarek, T.T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla prak-tyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Kaliszuk, E., Ambroziak, Ł. (2009), “Strefa wolnego handlu Unia Europejska: Ukraina – skutki handlowe dla Polski”, Gospodarka Narodowa, No. 11 – 12, pp. 141 – 163.

Madura, J. (1989), International Financial Management, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota.

MFO (2015), Raport roczny zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014. Retrieved from http://www.mfo.pl/pliki/roczne-sprawozdanie-2014.pdf (accessed 17 September 2017).

Ministerstwo Gospodarki (2015), Polska 2015 – Raport o stanie handlu zagranicznego. Retrieved from https://www.mr.gov.pl/media/15696/ROHZ2015_20150827_druk_ ost.pdf (accessed 03 January 2017).

Monetary and Economic Department (2016), Triennial Central Bank Survey Foreign Exchange Turnover in April 2016. Retrieved from http://www.bis.org/publ/rpfx-16fx.pdf (accessed 21 December 2016).

Movchan, V. (2016), “What Has Changed in the Ukrainian Economy from the Associ-ation Agreement – Research”, Yevropeys’ka Pravda. Retrieved from http://www. eurointegration.com.ua/articles/2016/05/18/7049377/ (accessed 27 December 2016).

National Bank of Ukraine (2016), Resolution “On Settlement of the Situation in the Money and Foreign Exchange Markets of Ukraine”. Retrieved from http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/v0410500 – 16 (accessed 04 January 2017).

National Rating Agency Rurik (2016), Analytical Review of the Currency Market of Ukraine in 2015. Retrieved from http://rurik.com.ua/documents/research/Curren-cy_4_2015.pdf (accessed 19 December 2016).

Orłowska-Puzio, J. (2014), Zarządzanie ryzykiem walutowym w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw, rozprawa doktorska, AGH, Kraków.

Pietrzak, E., Polański, Z., Woźniak, B. (2003), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.

Rafako (2016), Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wraz opinią biegłego rewidenta. Retrieved from http://www.rafako.com.pl/pub/File/ raporty_roczne/2015/SAR_2015.pdf (accessed 17 September 2017).

Rahnema, A. (1990), An Overview of Exchange and Interest Rate Risk Manage-ment: How to Make Risk Management Strategy a Competitive Weapon, IESE Business School-University of Navarra, Barcelona. Retrieved from http://www. iese.edu/research/pdfs/DI-0178-E.pdf (accessed 03 February 2017).

Roth, P., (2000), Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. Shapiro, A.C. (1996), Multinational Financial Management, Wiley, Hoboken, New Jersey.

Szyszko, L., Szczepański, J. (Eds.), (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa­.

The Central Intelligence Agency (2016), Europe: Poland. Retrieved from https:// www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html (accessed 27 October 2016).

Turboatom (2015), Comment to the Financial Statements Public Joint-Stock Com-pany „Turboatom”. Retrieved from http://www.turboatom.com.ua/content/ documents/43/4233/files/03_2015_11.pdf (accessed 17 September 2017).

Zając, J. (2002), Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism