Polskie książki (zbiory) w bibliotekach Rzymu. Wybór

Ligia ALeksandra Henczel-Wróblewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.002

Abstrakt


Związki polsko-włoskie mają długą historię. Od okresu średniowiecza, gdy polscy scholarzy zaczęli kształcić się we włoskich uniwersytetach, dominował w nich charakter naukowy i edukacyjny. W kolejnych wiekach wzajemne kontakty poszerzyły się o sferę artystyczną, kiedy polscy artyści podążali do Włoch, aby u najlepszych mistrzów doskonalić swój warsztat. Z kolei, od końca XVIII do połowy XX w. do ukształtowanych już, tradycyjnych więzi polsko-włoskich w sferze nauki i kultury, dołączył aspekt militarny i społeczno-polityczny, z czasem też gospodarczy. Na włoskiej ziemi Polacy brali udział najpierw w walkach niepodległościowych zakończonych Zjednoczeniem Włoch (okres Risorgimento), a później w działaniach zbrojnych podczas dwóch wojen światowych. Od połowy XX wieku powrócono do wcześniejszych kontaktów dwustronnych na różnych płaszczyznach. W każdym z tych okresów polska obecność na terenie Włoch została zapisana w dokumen- tach źródłowych piśmienniczych, ikonograficznych, artystycznych. Najwięcej zachowało się ich w archiwach i bibliotekach Rzymu, centrum europejskiej nauki, kultury i chrześcijaństwa. Dopiero w XX w., od powstania pierwszych naukowych instytucji polskich w Wiecznym Mieście oraz szeroko zakrojonej współpracy możliwe stało się oficjalne rejestrowanie, opra- cowywanie i porządkowanie poloników, znajdujących się w rzymskich bibliotekach, archiwach, instytucjach kultury, zbiorach prywatnych. Zabytki piśmiennicze z minionych wieków wskazują na szereg wzajemnych powiązań zarówno w sferze sacrum, jak i profanum. To wspólne dziedzictwo pamięci historycznej świadczy o długiej przynależności Polski do europejskiej wspólnoty.


Słowa kluczowe


polskie zbiory piśmiennicze w Rzymie: polonika: biblioteki Rzymu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barycz, Henryk. 1938. Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600). Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

Bersohn, Mathias. 1890. Studenci Polacy na Uniwersytecie Bolońskim w XVI i XVII wieku. Kraków: W. Drukarni Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.

Biliński, Bronisław. 1977. Biblioteca e Centro di Studi a Roma dell’Accademia Polacca delle Scienze nel 50 anniversario della fondazione 1927–1977.

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk.

Biliński, Bronisław. 1979. “Prolegomena al dialogo culturale e scientifico italo-polacco”. W Polonia–Italia. Relazioni artistiche dal Medioevo al XVIII secolo. Atti del convegno tenutosi a Roma, 21–22 maggio 1975, 7–20. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bladowska, Agnieszka. 2008. „Polskie książki w bibliotece miejskiej w Ostii pod Rzymem”. Nasz Świat, Marzec.

Chrzanowski, Tadeusz, Marian Kornecki. 1994. Polskie pomniki w świątyniach Rzymu. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej.

Dopierała, Kazimierz, Hieronim Fokciński, red. 2002. Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech. t. 1. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Estreicher Stanisław. 1938. Bibliografia Polska. t. 32. Kraków: Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.

Fijałek, Jan. 1900. Polonia apud Italos scholastica saeculum XV, Fasc. 1. Kraków: Typis et sumptibus Universitatis Jagellonicae.

Henczel-Wróblewska, Ligia. 2006. Dzieje Polaków we Włoszech. Kalisz–Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

Kwiatkowska, Maria Irena. 1999. Groby polskie na cmentarzach Rzymu. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej.

Morawski, Kazimierz. 1924. Rzym i narody. Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa.

Pasierb, Janusz St. Janocha, Michał. 1999. Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.

Prządka, Ewa, red. 2000–2014. Świadectwa–Testimonianze. t. 1–7. Rzym: Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska.

Sienkiewicz, Henryk. 2014. Na jasnym brzegu. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/na-jasnym-brzegu.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Uwagi do tego artykułu

Zobacz wszystkie komentarze
 |  Dodaj komentarz:

Partnerzy platformy czasopism