Zależność samorządowych instytucji kultury w aspekcie prawnoporównawczym

Artur Potocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.009

Abstrakt


The subject of this study is the analysis and critical inclusion of public law regulations concerning the independence of cultural institutions, which are created by local self-government units. At work, in addition to guidance that may be useful both to law practitioners as well as administratists, the position of doctrinal representatives
and practices is also confronted in issues related to aligning the quality and type of services of the institution with respect to the policy intent of the organizer and the expectations of the members of the local community. The paper highlights the most important issues related to the organizational and financial dependence of self-government cultural institutions, as well as the need to introduce mechanisms to adapt or at least to address the expectations of the public in the field of municipal cultural institutions.


Słowa kluczowe


prawo kultury; instytucje kultur; działalność kulturalna; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniaszewska A., Czarnocki G., Realizowanie zadań w dziedzinie kultury za pośrednictwem instytucji kultury w aspekcie wyników kontroli RIO, „Finanse Komunalne” 2008, nr 10.

Czarnecki K., Dotacje dla samorządowych instytucji kultury i dotacje celowe z budżetu państwa na działania w dziedzinie kultury prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. Borodo A., Toruń 2013.

Finanse kultury w latach 2007-2015, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2016.

Frankiewicz A., Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 2012, nr 88.

Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Warszawa 2016.

Golat R., Podstawy prawa kultury, Poznań 2006.

Hołda J., Wolność twórczości w publicznych instytucjach kultury, [w:] Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. Bychawska-Siniarska D., Głowacka D., Warszawa 2014.

Ignerska M., Ogarnij miasto Warszawa. Miejski przewodnik subiektywny, Warszawa 2014.

Iserzon E., Prawo administracyjne: Podstawowe instytucje, Warszawa 1968.

Jagielska-Burduk A., Szafrański W., Sektor kultury – działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. JagielskaBurduk A., Szafrański W., Poznań 2012.

Karczyński Ł., Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie podatkowym, [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. Gliniecka J., Drywa A., Juchniewicz E., Sowiński T., Warszawa 2015.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).

Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Kosińska A.M., Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Lublin 2014.

Kowalska A., Kamiński Ł., Zrób to w Warszawie! Alternatywny przewodnik, Warszawa 2014.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1980.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt BDF1/4900/33/31/12/634, Legalis 762447.

Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Marszałka Województwa

Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt DF/8070/15.

Oświadczenie Dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie ws. spektaklu Klątwa i planowanych zgromadzeń publicznych z dnia 26.05.2017,

http://www.powszechny.com/aktualnosci/oswiadczenie-ws-spektaklu-klatwa-iplanowanych-zgromadzen-publicznych-26-05-2017.html [dostęp: 1 czerwca 2017 r.].

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt NK.4.4131.264.2012.K, Legalis 532566.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r., sygn. akt NK-N.4131.13.5.2015.RB, (Dz.Urz.Woj.Doln. 2015 poz. 4578).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt NK-N.4131.70.16.2015.GD1, (Dz.Urz.Woj.Doln. 2015 poz. 6153).

Sikora K., Tendencje rozwojowe w samorządzie lokalnym. Budżet obywatelski (partycypacyjny) jako nowy sposób aktywizacji mieszkańców gmin, [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. Kruk E., Lubeńczuk G., Drab T., Lublin 2017.

Spasowska H., Administracja świadcząca jako funkcja administracji publicznej. Zagadnienia podstawowe, [w:] Administracja opiekuńcza, red. Szreniawska M., Lublin 2015.

Spasowska-Czarny H., Administracyjnoprawny status zakładów publicznych, Lublin 2014.

Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.

Sześciło D., Rola samorządu terytorialnego w sferze kultury a swoboda wypowiedzi artystycznej, [w:] Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. BychawskaSiniarska D., Głowacka D., Warszawa 2014.

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Mikos-Sitek A., Bucholski R., Legalis 2017.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 862).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1047).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 168).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 r., GUS 2017.

Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. akt II GSK 397/06, Legalis 89262.

Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 2644/16, Legalis 1567977.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt. I SA/Wa 134/08, LEX nr 507844.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 1073/10, Legalis 339788

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 45/10, Legalis 339793

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 października 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 602/16,

Legalis 1542058

Wytrążek W., Realizacja zadań samorządu terytorialnego w sferze kultury, [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne, red. Rudnicki M., Jabłoński M., Sobieraj K., Lublin 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism