Postmodernistyczna struktura, hermeneutyczny autorytet, czyli polityczne implikacje dwóch ponowoczesnych odmian konstruktywizmu

Arkadiusz Barut

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.005

Abstrakt


In this text I am dealing with the question of how the criticism of basic cultural categories translates into the attitude of the institutions of the modern democratic-liberal state. The result is the conclusion that for the opportunity to their criticism it is necessary to assume the existence - as a practical postulate - of socio-cultural reality independent of political power, which is possible on the ground of hermeneutics and very difficult on the ground of postmodernism.

Słowa kluczowe


postmodernizm; idea dekonstrukcji; hermeneutyka; idea autorytetu; konstruktywizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994.

Arendt H., O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003.

Atkinson C. E., Is Gadamer's Hermeneutics Inherently Conservative?, „Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy” 2009, nr 14, t. 2.

Banasiak B., Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1997.

Banasiak B., Jacques Derrida - najgłośniejszy myśliciel XX wieku, dostępne przez: http://bb.ph-f.org/teksty/bb_derrida.pdf.

Barut A., Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barresa, Kraków 2009.

Baszczak B., Paula Ricoeura hermeneutyka tekstu, dostępne przez: http://www.filozofia.pl/old/zf06/prezentacje/bbaszczak.pdf, s. 3, 10.11.2014 r.

Bobako M., Radykalna demokracja” według Chantal Mouffe i Ernesto Laclau, w: red. Szahaj S., Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń 2006.

Bronk A., Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988.

Critchley S., The Ethics of Deconstruction. Derrida and Levinas, Oxford-Cambridge 1992.

Derrida J., Force of law [w:] G. Anidjar, J. Derrida, Acts of religion, London-New York 2002.

Derrida J., Różnia [w:] Drogi współczesnej filozofii, red. M. J. Siemek, Warszawa 1978.

Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995.

Foucault M., Nadzorować i karać, Warszawa 1993.

Gadamer H., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. Bogdan Baran, Kraków 1993.

Gurczyńska K., Konstruktywizm i dekonstrukcja podmiotu a tak zwany stan nadmiaru we współczesnej humanistyce, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2011, nr 2 (78).

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2007.

Herer M., Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Kraków 2006.

Kmita J., Od eleatów do lingwistyki kognitywnej [w:] Konstruktywizm w humanistyce, Pałubicka A., Kowalski A. (red.), Oficyna 2003.

Kobylińska E., Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa – Poznań 1985.

Kołakowski L., Główne nurty marsizmu, Część III Rozkład, Poznań 2001.

Kołodziejczak M. (red.), Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena Lukesa 'Niezwykłe oświecenie profesora Caritata', Poznań 2009.

Krasnodębski Z., Rozumienie i emancypacja. Spor między teorią krytyczną i hermeneutyczną, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1979, nr 25.

Laclau E., Mouffe Ch., Hegemonia i strategia socjalistyczna, przeł. S. Królak, Wrocław 2007.

Laclau E., Emancypacje, przeł. L. Koczanowicz, K. Liszka, Ł. Nysler, A. Orzechowski, L. Rasiński, A. Sypniewska, Wrocław 2004.

Laclau E., Populism: what’s in a name?, www.essex.ac.uk.

Lambert G., Critical Horizons, „Brill Academic Publishers” 2003.

Lefebvre A., The image of law: Spinoza, Bergson, Deleuze. Stanford 2008.

Markowska B., Gramatologia jako projekt polityczny: Dekonstrukcja i kwestia sprawiedliwości, „Idea” 2008, nr 20.

Markowski M., Tożsamość i dekonstrukcja, dostępne przez: http://pntzp.com/dok/11Markowski-p.pdf.

Mouffe Ch., Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław 2005.

Palmer R. E., Hermeneutics, Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, Evanston 1969.

Raffoul F., Derrida and the ethics of Im-possible, „Research in Phenomenology” 2008.

Ranciere J., Na brzegach politycznego, Kraków 2008.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja: wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, KrakówWarszawa 2000.

Scholtz G., Czym jest i od kiedy istnieje „filozofia hermeneutyczna” [w:] Studia z filozofii niemieckiej, red. Czerniak Stanisław, Rolewski Jarosław, t. 1: Hermeneutyczna tożsamość filozofii, Toruń 1994.

Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Warszawa 2013.

Skrendo A., Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu, Teksty Drugie, 2004, nr 1-2.

Smart B., Postmodernizm, przeł. M. Wasilewski, Poznań 1998.

Sochoń J., Hermeneutyka - wstępne rozpoznania, „Warszawskie Studia Teologiczne” VIII, 1995.

Szahaj A., Siła i słabość hermeneutyki, „Teksty Drugie” 2012, nr 12, dostępny przez: www.ceeol.com.

Zybertowicz A., Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism