Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Artur Pasko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.1.07

Abstrakt


Od 1951 r. Związek Radziecki jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przynależność do tej organizacji uprawniała sportowców radzieckich do udziału w igrzyskach olimpijskich. Interesujące jest zatem poznanie okoliczności wstępowania ZSRR do MKOl oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jakie stanowisko prezentował prezydent Johannes Sigfrid Edström oraz członkowie MKOl w tej sprawie? Jaka była pozycja ZSRR w procesie wstępowania do MKOl? Podstawę źródłową pracy stanowią materiały znajdujące się w Archiwum MKOl w Lozannie.

 

The Soviet Union has been a member of the International Olympic Committee since 1951. This membership entitled Soviets sportsmen to participate in the Olympic Games. It is, therefore, interesting to explore the circumstances of the Soviet Union’s access to the IOC to answer the following questions: What was the stance of President Johannes Sigfrid Edström and the IOC members on this matter? What was the position of the USSR within the process of accession to the IOC? The analysis is based on the source material kept in the Archives of the International Olympic Committee in Lausanne, Switzerland.


Słowa kluczowe


Johannes Sigfrid Edström; ZSRR; MKOl; Konstantin A. Adrianow; USSR; IOC

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kraków 2001.

Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008.

Pasko A., Baron Pierre de Coubertin – wizjoner i idealista, w: Ruch olimpijski w teorii i praktyce, red. J. Eider, Szczecin 2015, s. 7–20.

Pasko A., Społeczno-polityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego do 1989 r., „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2011, z. 10.

Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.

Peppard V., Riordan J., Playing Politics. Soviet Sport Diplomacy to 1992, Greenwich–London 1993.

Redihan E.E., The Olympics and the Cold War, 1948–1968. Sport as Battleground in the U.S.-Soviet Rivalry, Jefferson (NC) 2017.

Riordan J., Sport In Soviet Society. Development of sport and physical education in Russia and the USSR, London–New York–Melbourne 1977.

Słoniewski M., Wpływ przewodniczących Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na przemiany w międzynarodowym ruchu olimpijskim po II wojnie światowej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. XVI, nr 1, s. 47–74.

Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism