Ideał tolerancji w świetle przesłanek zawartych w Listach św. Pawła (część druga: reguły wykonawcze)

Grzegorz Rafiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.028

Abstrakt


Artykuł niniejszy stanowi kontynuację artykułu opublikowanego w poprzednim numerze „Biblica et Patristica Thoruniensia”, w którym zostały omówione zagadnienia wstępne, włącznie z analizą 1 Kor 8-10, która wykazała, że tolerancja jest podporządkowana miłości - nie jest wartością absolutną, autonomiczną. W artykule niniejszym zostały wskazane reguły wykonawcze dotyczące tolerancji i nietolerancji. Chrześcijanie powinni być tolerancyjni wobec „tych, którzy są na zewnątrz [Kościoła]” i nietolerancyjni wobec zła popełnianego przez „tych, którzy są wewnątrz [Kościoła]” (1 Kor 5,12-13), w granicach wyznaczonych przez autorytet apostolski (1 Kor 5,3-11).Zakładając, że tolerancja w Kościele jest pochodną miłości, a jej granice wyznacza autorytet apostolski, pozostaje niemała sfera decyzji w życiu chrześcijanina, w której powinien on okazywać tolerancję wobec błędów popełnianych przez współ-chrześcijan. Św. Paweł wymienia w Rz 14 trzy okoliczności, w których zaleca postawę tolerancji (zob. Rz 14,15.19.22). W Rz 12,1-2 i w 1 Kor 6,1-11 znajduje się odpowiedź na pytanie, w jaki sposób chrześcijanie mogą „przekładać” Ewangelię o tolerancji na realia życiowe. Powinni kierować się rozumem (oświeconym przez Ducha Świętego), a ponadto, ich postawa powinna być realizacją „wyższej sprawiedliwości” opartej na Ewangelii, która różni się od mądrości świata.


Słowa kluczowe


tolerancja; nietolerancja; sądzić

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fee G. G., The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids1973.

Grabner-Haider A., Tolerancja, w: Praktyczny Słownik Biblijny, Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów, A. Grabner-Haider (red.), T. Mieszkowski, P. Pachciarek (przekład i opracowanie),Warszawa 1995 (oryginał: Freiburg im Breisgau 1969), s. 1320-1321.

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.

Pesce M., Le due fasi della predicazione di Paolo. Dall’evangelizzazione alla guida della comunità, Bologna 1994.

Petuchowski J. J., La Voce del Sinai. Letture rabbiniche sui Dieci Comandamenti dagli scritti ebraici e aramaici, Napoli1985.

Rad von G., Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986.

Rafiński G., Z problematyki genezy pism z Qumran (w 40. rocznicę pierwszych odkryć), Ruch Biblijny i Liturgiczny 40 (1987), s. 465-476.

Rafiński G., Rozum jako źródło wartości moralnej czynu ludzkiego w Liście św. Pawła do Rzymian, w: Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi, M. Wojciechowski (red.), Warszawa 1997, s. 335-357.

Rossano P., La lettera ai Romani e il suo influsso sulla cultura europea, w: P. Rossano, R. Penna, U. Vanni, A. Rigobello, E. Bianchi, R. Di Segni, Attualità della lettera ai Romani, Roma 1989, s. 31-47.

Völkl R., Christ Und Welt nach dem Neuen Testament, Würzburg 1961.
ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism