KOMUNIKACJA MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE TVP S.A.

Aleksandra Chmielewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.002

Abstrakt


Wraz z rozwojem cyfryzacji w wielu segmentach rynku następuje masowa adaptacja produktów i usług związanych z Internetem, w tym znaczące wykorzystanie mediów społecznościowych. Rozwój technologii cyfrowych i nowy sposób tworzenia popytu przez konsumentów jest zjawiskiem globalnym, łączącym niemal każdą grupę przemysłową i konsumencką. To zmienia sposób, w jaki firmy funkcjonują na rynku i prowadzi je do nowoczesnego tworzenia
relacji z klientem. W każdym sektorze technologia zmienia sposób wytwarzania towarów i usług. Jednocześnie konkurencja cenowa w wielu przypadkach nie jest najlepszym sposobem prowadzenia interesów w XXI wieku. Nowy sposób koncentruje się na kreacji, rozumianej jako poszukiwanie takich modeli biznesowych, które są w stanie obniżyć koszty i zaoferować klientowi najwyższą wartość produktu. Technologia i platformy mediów społecznościowych, również w sektorze mediów, całkowicie zrewolucjonizowały sposób, w jaki organizacje wchodzą w interakcje z klientami. Celem tego artykułu jest przedstawienie charakterystyki obecności TVP
S.A. na platformie Facebook, na tle innych stacji telewizyjnych. Analizie porównawczej z wykorzystaniem
narzędzia do monitoringu marek – Brand24 poddano kanały ogólne wybranych stacji telewizyjnych.


Słowa kluczowe


marka; media; media społecznościowe; tv; TVP; Polsat; TVN; Facebook

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J., (1999), Strategia marki, Warszawa: PWE.

Barefoot D., Szabo J., (2011), Znajomi na wagę̨ złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Warszawa: Wolters Kluwer.

De Chernatony L., (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk: GWP.

Chojecka E., (2012), Budowanie marki w internecie, www.internet-planet.pl/budowanie-markiw-Internecie-e-branding [07.07.2016].

The Economist, (1997), Marketing. Leksykon, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Gogoek W., (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

HabermasJ., (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Internet Words Stats. Usage and Populations Statistics, (2018), http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe [21.02.2018].

Jadachowska A., (2014), Marketing treści w komunikowaniu politycznym Radomska w serwisie społecznościowym Facebook, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon”, nr 11.

Kall J., (2001), Silna marka, Istota i kreowanie, Warszawa: PWE.

Kall J., (2006), Zarządzanie marką, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kancik E., (2014), Social media jako narzędzia promocji jednostek samorządu terytorialnego, w: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość́ polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. M. Łyszczarz, S.M. Marcinkiewicz, M. Sokołowski, Toruń́: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kotler Ph., (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & Ska.

Kotler Ph., Armstrong G., (1989), Principles of Marketing, London: Prentice Hall International, London.

Kowalczyk D., (2011), E-branding. Budowanie marki w internecie, www.damiankowalczyk.pl/2011/09/e-branding-budowanie-marki-wInternecie.html#.UydoqOlOXoo [07.04.2018].

Levinson P., (2010), Nowe media, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Podlaski A., (2011), Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social mediach, Gliwice: OnePress.

Polańska K., (2011), Biznesowy charakter mediów społecznościowych, „Studia Informatica”, nr 28(656).

Schewe Ch.D., Smith R.M., (1980), Marketing: Concepts and Applications, New York: Mc Graw Hill Book Co.

TVP, (2018), Budowanie świadomości marki TVP w Internecie, materiały wewnętrzny firmy.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U.2017.0.1414, art. 13.1.
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism