BUDOWANIE SATYSFAKCJI KLIENTA W SKLEPACH POLSKIEJ SIECI HANDLOWEJ LEWIATAN

Rafał Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.061

Abstrakt


Satysfakcja klienta, utrzymanie jego zadowolenia ze świadczonej usługi jest jednym z kluczowych czynników sukcesu rynkowego przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie
ma to w przypadku takiej sieci handlowej, jak PSH Lewiatan. Satysfakcja w każdym przypadku przyczynia się do większych zysków, lepszego postrzegania przedsiębiorstwa przez klientów, jest również jednym z warunków koniecznych do zbudowania lojalności nabywców. W obecnej sytuacji nasilonej konkurencji, klient oraz walka o niego stają się najważniejszymi celami przedsiębiorstw. Celem niniejszego artykułu jest ocena kluczowych czynników satysfakcji w Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Dla potrzeb realizacji tak postawionego celu przeprowadzono badanie ankietowe wśród klientów sieci


Słowa kluczowe


satysfakcja klientów; budowanie satysfakcji; modele satysfakcji; pomiar satysfakcji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cygan A. (2009), Metody analizy efektów zarządzania relacjami z klientami, [w:] Zarządzanie relacjami z klientami, pod red. Wiśniewskiej A., Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2009.

Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta- pomiar i strategie, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2010.

Garbarski L. (2011), Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych na rynku, [w:] Marketing kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. Garbarskiego L., PWE, Warszawa.

Gazdecki M., Sznajder M. (2011), Przemiany w handlu detalicznym i konsumencka ocena punktów sprzedaży w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Glabiszewski W. (2013), Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, „Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 9(58).

Kaczmarczyk S. (2007), Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Kobylińska U., Kożuch A.J., Liczmańska K., Marzec M., Swirska A. (2016), Satysfakcja obywateli i innych interesariuszy a instrumenty zarządzania w JST, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków.

Konarski S., Liczmańska K. (2013), Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.

Liczmańska K. (2016), Strategie marek produktowych na rynku FMCG, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Liczmańska-Kopcewicz K. (2017), Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji poprzez media społecznościowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom 18, zeszyt 4.

Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J. (2010), Satysfakcja klienta. Strategia – Pomiar – Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pazio N.M. (2015), Marketing lojalności, Difin, Warszawa.

Popularny słownik języka polskiego, (2000), WILGA, Warszawa.

Sasak J., Pypłacz P. (2016), Crowdsourcing in local government units, „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Vol. 9, Issue 2.

Tomaszewski M. (2009), Techniki public relations w budowaniu lojalności klientów, [w:] Zarządzanie relacjami z klientami, (red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Wiśniewska A. (2014), Strategia lojalności konsumentów, AUNC Zarządzanie, nr 1.
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism