ROLA KLASTRÓW W PROCESIE INTERNACJONALZIACJI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP

Dominik Sadłakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.029

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonujących w literaturze koncepcji dotyczących istoty funkcjonowania klastrów. Autor skupił się na analizie wpływu gron na proces podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na stymulowaniu przez tego typu porozumienia procesu internacjonalizacji. Aspekt teoretyczny pracy został rozszerzony o autorską analizę polskich klastrów, które osiągnęły międzynarodową pozycję rynkową. Artykuł został zrealizowany z wykorzystaniem dostępnej literatury oraz danych pochodzących z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Słowa kluczowe


klastry; internacjonalizacja; małe i średnie przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cygler J., (2002) Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [in:] Przedsiębiorstwo partnerskie,

Romanowska M., Trocki M. (ed.), Warszawa.

Gorynia M., Jankowska B.,(2008) Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw,

Warszawa.

Góra J., (2008) Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjno–rozwojowych, [in:] Pangsy-Kania S., Piech K. (ed.) Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów,

Warszawa.

Interaktywna Mapa klastrów PARP, http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/ [13.03.2016].

Internationalisation of European SMEs, (2010) European Union.

Kisiel M., (2005) Internet a konkurencyjność banków w Polsce, Warszawa.

Koszarek M., (2011) Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, Warszawa.

Mikołajczyk B., Kurczewska A., (2008) Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Przykład klastrów Japońskich [in:] Pangsy – Kania S., Piech K. (ed.), Innowacyjność w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Warszawa.

Observatory of European SMEs: Regional clusters in Europe No. 3,(2002) European Union,

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/pdf/library/regional_clusters.pdf [13.03.2016].

Porter M., (2001) Porter o konkurencji, Warszawa.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 -2013, (2014)

https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf [10.03.2016].

Romanowska M., (1997) Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Warszawa.

Ujwary-Gil, A., (2008) Efektywność wykorzystania zasobów w tworzeniu wartości dodanej wybranego przedsiębiorstwa

budowlanego [in:] A. Nalepka (ed.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism