Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii

Anna Laskowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.010

Abstrakt


Z każdym kolejnym pokoleniem natężenie wpływu jednostki ludzkiej na środowisko wzrasta. Z uwagi na niepodważalny wpływ gospodarki na stan przyrody zagadnienie to przybiera charakter ekonomiczny w postaci inwestowania ekologicznego oraz ekologiczno-społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wagę tych idei można zaobserwować w nowszych nurtach ekonomii. Celem artykułu jest próba osadzenia idei inwestowania ekologicznie odpowiedzialnego w następujących nurtach ekonomii alternatywnej: nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej. W pierwszej części artykułu skonfrontowano założenia ekologiczno-społecznej odpowiedzialności z poglądami przedstawicieli głównego nurtu ekonomii. W drugiej części zjawisko inwestowania ekologicznego analizowane jest wyłącznie z perspektywy ekonomii alternatywnej. Na postawie pogłębionego przeglądu literatury można stwierdzić, iż to poszczególne kierunki rozwoju ekonomii alternatywnej, a nie ekonomii głównego nurtu są obecnie kluczowe dla realizacji idei inwestowania ekologicznego.


Słowa kluczowe


ekonomia alternatywna; inwestowanie ekologiczne; nowa ekonomia instytucjonalna; ekonomia behawioralna; ekonomia ekologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonides G. (2004), Oczekiwania ekonomiczne i zachowania inwestycyjne, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Borys T. (2013), Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, „Ekonomia i Środowisko”, 44(1), 8–28.

Common M., Stagl S. (2005), Ecological Economics: An Introduction, Cambridge University, Cambridge, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511805547.

Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PTE, Warszawa.

Godłów-Legiędź J. (2013), Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, „Ekonomia”, 4(25), 24–41.

Jeżowski P. (2016), Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 3(81), 3–19, DOI: http://dx.doi.org/ 10.15290/ose.2016.03.81.01.

Kraciuk J. (2015), Paradygmat homo oeconomicus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 401, 211–219, DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.19.

Laskowska A. (2017a), RESPECT Index jako krok milowy w rozwoju społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, [w:] Dziawgo L., Walczak D. (red.), Finanse – wyzwania współczesności – perspektywa studentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Laskowska A. (2017b), Zielony CSR na rynku kapitałowym – czy odpowiedzialność ekologiczna może być opłacalna?, opracowanie prezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy, 1.12.2017, Poznań.

Lulewicz-Sas A. (2013), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 907, 59–71.

Mazur E. (2012), Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, [w:] Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

North D. C. (1997), The Contribution of the New Institutional Economicsto an Understanding of the Transition Problem, WIDER Annual Lectures 1, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki.

Prandecki K. (2007), Ochrona środowiska w teorii ekonomii, „Ekonomia i Środowisko”, 2, 21–35.

Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Siemionczyk G. (2017), Richard H. Thaler laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Sylwetki/171009018-Richard-H-Thaler-laureatem-tegorocznej-Nagrody-Nobla-w-dziedzinie-ekonomii.html (7.01.2018).

Smith V. L. (2013), Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Sobiech-Grabka K., Wallush J., Woźniak-Jęchorek B. (2014), Ekonomia instytucjonalna, [w:] Ratajczak M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Strumińska-Kutra M. (2010), Rekonstrukcje odpowiedzialności przedsiębiorstw. Perspektywa teoretyczna i strategia badawcza, [w:] Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J. (red.), Oblicza społeczne odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Wärneryd K. E. (2004), Psychologia i ekonomia, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Williamson O. E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.

Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista”, 6, 795–824.

Ząbkowicz A. (2015), Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 405, 9–22.

Zbroińska B. (2013), Wkład ekonomii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktów do nauki o zarządzaniu, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 2, 163–174.

Zrałek J. (2016), Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 303, 68–83.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism