Innowacyjność województw Polski po przystąpieniu do UE na tle regionów europejskich

Łukasz Markowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.008

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się poziomu innowacyjności województw Polski na tle pozostałych regionów europejskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Innowacyjność zmierzono za pomocą Syntetycznego Wskaźnika Innowacyjności Regionalnej (SWIR) w oparciu o zmienne proponowane w Regionalnej Tablicy Innowacyjności dostępne w bazie Eurostatu. Analizę regionalną przeprowadzono wg klasyfikacji NUTS 2. W pierwszej części artykułu poprzedzającej badania empiryczne zwrócono uwagę na istotę innowacyjności w wymiarze regionalnym oraz na główne aspekty ją kształtujące.

Słowa kluczowe


innowacyjność regionalna; region; województwo; poziom innowacyjności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowiec M., Dorocki S, Jenner B. (2009), Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, 13, 95–109.

Bućko J., Sitkowska R. (2008), Analiza porównawcza innowacyjności polskich regionów w 2006 r. (według metodologii EIS), „Problemy eksploatacji”, 3, 113–122.

Chojnicki Z., Czyż T. (2006), Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

DELOITTE (2014), Raport „Badania i rozwój w Polsce”.

Gierańczyk W. (2010), Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, 16, 76–86.

Gust-Bardon N. I. (2011), Innowacyjność w aspekcie regionalnym, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 23, 50–63.

Klamut M. (2010), Postrzeganie rozwoju regionów przez politykę spójności Unii Europejskiej, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 95, 13–29.

Markowska M. (2007), Innowacyjność regionów Polski na tle regionów UE, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

Markowska M. (2012), Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, seria: Monografie i Opracowania nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (2014), Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 w 2014 r.

Nowakowska A. (2009), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nowakowska A. (2011), Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E. (2011), Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – Innowacje – Korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa.

Pawlik A. (2013), Klasyfikacja województw pod względem poziomu innowacyjności, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 95, 111–119.

Piekut M. (2012), Działalność patentowa Polski na tle świata, „Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, 95, 92–100.

Piekut M. (2013), Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata, ,,Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing”, 9(58), 361–372.

Proniewski M. (2013), Innowacyjność a rozwój regionalny Unii Europejskiej, „Ekonomia i Prawo”, 12(3), 441–462, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.033.

Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W. (2009), Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, 14, 31–42.

Regional Innovation Scoreboard 2009, European Commission.

Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission.

Regional Innovation Scoreboard 2017, European Commission.

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 w 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Stawasz E. (2008), Polityka innowacyjna, [w:] Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Szostak E. (2009), Innowacyjność regionów Europy, „,Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, 4(77), 114-123

Sztando A. (2011), Europejskie Regionalne Strategie Innowacji jako źródło wzorców dla Polski, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 152, 521-532.

www.funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl (15.10.2017).

www.mpips.gov.pl (15.10.2017).

www.efs.wup.poznan.pl (15.10.2017).

www.poig.2007–2013.gov.pl (15.10.2017).

www.mrr.gov.pl (10.11.2017).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism