Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne

Magdalena Hryniewicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.007

Abstrakt


Pozycja konkurencyjna jest jednym z trzech obok przewagi konkurencyjnej i potencjału konkurencyjności wymiarów konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym. Wykorzystano metodę analizy treści literatury. Został on podzielony na dwie części. W pierwszej omówiono definiowanie pojęcia, natomiast w drugiej sposoby jej pomiaru.


Słowa kluczowe


pozycja konkurencyjna; konkurencyjność przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biesiok G., Wyród-Wróbel J. (2016), Modele satysfakcji klienta, Difin, Warszawa.

Borowski K. (2014), Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Bowman C., Faulkner D. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner i spółka, Warszawa.

Czerska J., Dziekońska J. (2013), Satysfakcja pracowników – jak badać i dlaczego?, Wyd. Wiedza i praktyka, ebook.

Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej?, „Gospodarka Narodowa”, 4, 1-30.

Feurer R., Chaharbaghi K. (1994), Defining Competitiveness: A Holistic Approach, „Management Decision”, 32(2), 49-58.

Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Część 1, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Flak O., Głód G. (2012), Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.

Gabrusiewcz W. (2013), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie Strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.

Gorynia M. (2010), Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.

Gorynia M. (red.) (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Grabowski T. (1994), Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa, [w:] Otta W.J. (red.), Droga do rynku – aspekty mikroekonomiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Gros U. (2012), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.

Hill N., Alexander J. (2003) Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.

Karol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wyd. Oficyna, Warszawa.

Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. (2009), Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl, Warszawa.

Mruk H. (2012), Marketing – satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Otta W. J. (1987), Pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, [w:] Problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, Zeszyty Naukowe, nr 148, Poznań.

Otta W. J. (1988), Strategia eksportowa producenta, TNOiK, Poznań.

Otta W. J. (1986), Zachowanie się przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.

Porter M. E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa.

Simmonds K. (1986), The Accounting Assessment of Competitive Position, „European Journal of Marketing”, 20(1), 16-31.

Skawińska E. (red.) (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa.

Skowron S., Skowron Ł.(2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.

Stachowiak Z. (2012), Konkurencyjność gospodarki, [w:] Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, AON, Warszawa.

Stankiewicz M. J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.

Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem – od kryzysu do sukcesu, AE, Poznań.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism