Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego

Justyna Łapińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.012

Abstrakt


W artykule omówiono przyczyny rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego na gruncie nowej teorii handlu międzynarodowego. W nowszym podejściu do modelowania przyczyn specjalizacji i handlu międzynarodowego odchodzi się od idei przewag komparatywnych oraz doskonale konkurencyjnych struktur rynkowych. Za główną przyczynę prowadzenia wymiany uznaje się natomiast istnienie takich niedoskonałości rynku, jak różnicowanie produktów oraz obecność rosnących korzyści skali.


Słowa kluczowe


handel wewnątrzgałęziowy; korzyści skali; różnicowanie produktów; oligopol; konkurencja monopolistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberciak P. (2000), Korzyści skali – zależności teoretyczne, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 2(7), 104–113.

Balassa B. (1966), Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Countries, „The American Economic Review”, 56, 466–473.

Bernhofen D. M. (1999), Intra-Industry Trade and Strategic Interaction: Theory and Evidence, „Journal of International Economics”, 47, 225–244.

Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.

Brander J. A. (1981), Intra-Industry Trade in Identical Commodities, „Journal of International Economics”, 11, 1–14.

Brander J. A., Krugman P. R. (1983), A ‘Reciprocal Dumping’ Model of International Trade, „Journal of International Economics”, 15, 313–321.

Budnikowski A. (2001), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Cieślik A. (2002), Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami Unii Europejskiej w świetle teorii Chamberlina–Heckschera–Ohlina, „Ekonomista”, nr 3, 379–395.

Cieślik A. (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa.

Czarny E. (2002), Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Czarny E., Rusinowska A. (2001), Handel wewnątrzgałęziowy a oligopol Cournota, „Bank i Kredyt”, nr 3, 70–79.

Eaton J., Kierzkowski H. (1982), Oligopolistic Competition, Product Variety and Entry Deterrence, „Discussion Paper”, No. 423, August, Yale University, New Haven,

Gabszewicz J. J., Thisse A. F. (1979), Price Competition, Quality and Income Disparities, „Journal of Economic Theory”, 20, 340–359.

Gabszewicz J. J., Shaked A., Sutton J., Thisse A. F. (1981), International Trade in Differentiated Products, „International Economic Review”, 22, 527–533.

Helpman E., Krugman P. R. (1985), Market Structure and Foreign Trade, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge Massachusetts.

Krugman P. R. (1979), Increasing Returns Monopolistic Competition and International Trade, „Journal of International Economics”, 9, 469–479.

Krugman P. R. (1980), Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade, „The American Economic Review”, 70, 950–959.

Lancaster K. (1975), Socially Optimal Product Differentiation, „The American Economic Review”, 65, 567–585.

Lancaster K. (1980), Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition, „Journal of International Economics”, 10, 151–175.

Misala J. (1990), Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Perloff J. M., Salop S. C. (1985), Equilibrium with Product Differentiation, „Review of Economic Studies”, 52, 107–120.

Romanowski G. (1999), Statyczne korzyści ze skali produkcji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 40, 151–167.

Shaked A., Sutton J. (1984), Natural Oligopolies and International Trade, [w:] H. Kierzkowski (red.), Monopolistic Competition and International Trade, Clarendon Press, Oxford.

Verdoorn P. J. (1960), The Intra-Bloc Trade of Benelux, [w:] Robinson E. A. G. (red.), The Economic Consequences of the Size of Nations, St. Martin’s Press, New York.

Zielińska-Głębocka A. (1991), Teorie międzynarodowej specjalizacji wewnątrzgałęziowej i handlu towarami przemysłowymi między krajami uprzemysłowionymi, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Zielińska-Głębocka A. (1996), Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Zielińska-Głębocka A. (1997), Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism